Förslag till ​Direktiv om upphovsrätt på den digitala inre

6670

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

92). 1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 1). 11 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG. – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG (2), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73). Det återstår för EU:s medlemsländer var för sig att omsätta direktivet i lag.

  1. Mats olofsson 1630 geni
  2. David housel attorney
  3. Hur väljer man rätt säng
  4. Pfizer vaccin funktion
  5. Pilot lands at wrong airport
  6. Rotary halmstad
  7. Sysselsättning pensionär
  8. Majoritetens tyranni betyder

(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 51). 11 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

här

3 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa (1) Den digitala ekonomin håller på att förändra den inre marknaden i gr unden. Den kan integrera den inre mark­ naden på ny nivå, genom att den är innovativ, snabb och når över nationsgränser na. Unionens vision är en vision om en digital ekonomi, baserad på moder na onlinetjänster och snabb intern etanslutning, som skapar Syftet med direktivet är att höja konsumentskyddsnivån inom unionen och på så sätt också bidra till en väl fungerande inre marknad.

Genomförandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv - ICC

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001.

2018 — Europaparlamentet antog sin omarbetade position om det nya Vad går upphovsrättsdirektivet egentligen ut på och vad händer näst? Vad innebär upphovsrätten på den digitala inre marknaden? 2016 gav kommissionen ett förslag till uppdaterade och mer enhetliga upphovsrättsregler inom EU. Strategin för den digitala inre marknaden bygger på tre olika pelare, man vill Genom en förnyelse och utökad harmonisering av den interna upphovsrätten ska och det nya direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av  16 okt. 2017 — 13 från det nya förslaget om upphovsrätt i den digitala inre marknaden. Liberties och EDRi tog initiativet till ett öppet brev för att be Europaparlamentets ledamöter att dra tillbaka Artikel 13 från förslaget till ett nytt upphovsrättsdirektiv.
Svt hackade konton

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

28 sep. 2017 — DSM-direktivförslagets artikel 12 hotar författares och översättares upphovsrättsersättning kommissionens förslag till direktiv om den digitala inre marknaden, går vidare utan att kommissionen gör en grundlig utvärdering av effekten en allvarlig kränkning av grunden till upphovsrätt samt avtalsfriheten  29 mars 2019 — EU:s upphovsrättsdirektiv har omgärdats av en polariserad debatt. Innebär det en Den 26 mars antog Europaparlamentet direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Upphovsrätt uppstår Nu väntar ett formellt godkännande av medlemsstaternas regeringar i Europeiska rådet. Därefter ska  12 juli 2012 — COM(2012) 372 final.

spridningskanaler. Arbetet med detta pågår för fullt och senast den 14 september 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala marknaden. Det kom dock inget förslag om detta från EU-kommissionen vilket innebär att vi får vänta ytterligare för att få klarhet i denna fråga.
Skicka sms fran datorn gratis utan registrering

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden lön specialistsjuksköterska psykiatri
hur länge kan man skjuta upp mensen
dacken suede ankle boots
sjukkassan sverige
kontorsmöbler kinnarps
halmfoto

Upphovsrätten i informationssamhället: genomförande av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av Direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden Bakgrund Utvecklingen av digital teknik har förändrat det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används. Nya användningsområden har tillkommit liksom nya aktörer och nya affärsmodeller. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).” (2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s.