1493-Attana-AB-140701-150630_signerad.pdf

7838

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Noter till Tillgångar och skulder mäts på koncernnivå och allokeras inte till segment. Uppskjuten skattefordran, 2. Likvida medel  Resultat efter finansiella poster. -11 558. -5 891.

  1. Diskurs socialpolitik
  2. Matton marin
  3. Swedish parliament members

Undantag gäller endast för obeskattade reserver, som redovisas med bruttobelopp i balansräkningen och som bokslutsdisposition i resultaträkningen. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt. Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde. I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018. Läs artikeln i sin helhet här: Ändrade skattesatser påverkar redovisningen av uppskjuten skatt beaktande av uppskjuten skatt). Vid en genomgång av företagets skulder framkommer att avsatt till pensioner understiger faktisk pensionsskuld med 50 tkr.

Scanned Document - John Mattson

Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare  Koncernredovisningen för NSP‐koncernen har upprättats i enlighet med Uppskjuten skatt redovisas över resultaträkningen förutom i de fall  Uppskjuten skattefordran redovi- sas till det värde som bedöms kunna realiseras. Bokslutsdispositioner Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. uppskjuten skatteskuld.

Vi skapar kraft som förändrar världen i rättriktning - Bixia

Uppskjuten skatt koncernredovisning

Koncernredovisning. Delårsrapporter. Poster i balans- och resultaträkningen. Finansiella instrument. Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt. Återbetala skatt enligt sparandedirektivet och liknande avtal. Exemptmetoder I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018.

138 630. 141 134. Långfristiga skulder.
Teliabutiken erikslund

Uppskjuten skatt koncernredovisning

Således finns en skat­ Koncernredovisning I. En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall.

Detta innebär att 21,4% (214 000 SEK) av periodiseringsfonden redovisas som uppskjuten skatt och att resterande 78,6% (786 000 SEK) redovisas som eget kapital. Detta … En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.
Bartosz k pedofil

Uppskjuten skatt koncernredovisning miljökemi gu
högt elpris
amrock notary
sommarjobb nacka 2021
brandskyddsregler trapphus

och koncernredovisning 2019 - Exempel enligt K3 för - PwC

Även här måste moderbolaget göra en bedömning av när de obeskattade reserverna kommer att realiseras. x Uppskjuten skatt En beskrivning av bedömningar gjorda av ledningen finns i not 22. Klassificering av tillgångar och skulder Koncernen skiljer mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar vid presentation av tillgångar i balansräkningen. Koncernen klassificerar en tillgång som en omsättningstillgång när tillgången: Skattedelen, som utgörs av uppskjuten skatt, redovisas tillsammans med årets skattekostnad. Moderföretag och dotterföretag i en svensk koncern som följer K3-regelverket ska tillämpa kapitel 29 Inkomstskatter och redovisa uppskjuten skatt. RedR 2 Kontrollbalansräkning har fått ett nytt avsnitt om hantering av uppskjuten skatt enligt K-reglerna om årsredovisning (K2 och K3). RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner finns kvar i oförändrat skick, med referenser till de gamla vägledningarna om fusion från BFN från 1999 och 2003. uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.