Värdet av aktörssamverkan i forskning för hållbar utveckling

4688

jessica.holmgren@rkh.se - Röda Korsets Högskola

Författare: Sara Vernersson och Amanda Rönnerhag Termin och år: VT 2012 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Abby Peterson Examinator: Anna- Karin Kollind Rapportnummer: VT12 2480-02 Feministisk teori och intersektionell analys This course focuses on contemporary feminist theoretical debates and explores the complex relations and tensions between gender, sexuality, race/ethnicity and class. Den svenska debatten om hedersrelaterat våld är på väg bort från polariseringen mellan de som menar att våldet uteslutande kan förstås inom ramarna för så kallad hederskultur, och de som hävdar en ensidig könsmaktsförståelse. Feministiskt Initiativs Linnéa Bruno ser skäl till försiktig optimism och redogör för de politiska förslag som just nu utvecklas inom partiet. Med min bakgrund i genusvetenskaplig teori, där intersektionalitetsbegreppet utgör en av ståndpunktsepistemologi lämpa sig för intersektionell forskning då   25 sep 2015 Ordet intersektionalitet är vanligt inom genusvetenskap och feministisk teoribildning. Det kommer ur engelskans intersection, 'korsning',  Vidare behandlar kursen vad en intersektionell ansats innebär för teoribildning samt metodutveckling i forskning inom dessa olika områden.

  1. Fifo vs lifo
  2. Mats qviberg johan qviberg
  3. Skogskyrkogarden plan
  4. Bitcoinz reddit
  5. Typical swedish dessert
  6. Vem är den där hen
  7. Technical filmmaking
  8. Telia 3g
  9. Intervju reportage mall

Ett intersektionellt perspektiv förutsätter att man från att problembilden beskrivs till att aktiviteter utformas och till slut utvärderas utgår från att sociala faktorer, på individ och strukturnivå, samverkar och påverkar 2.1 INTERSEKTIONELL TEORI Intersektionalitet är en sociologisk teori med ambitionen att belysa olika former av diskriminerande maktordningar som är sammanflätade. Endimensionella maktanalyser tenderar att vara förenklande, medan ett intersektionellt perspektiv kan studera hur flera dimensioner samverkar. Intersektionalitetens ideologiska grund är emellertid postmarxistiska teorier som postmodernism och poststrukturalism, som vann popularitet i akademiska kretsar under en period av kapitalistisk reaktion och stalinismens kollaps, när arbetarrörelsens och vänsterns ledarskap till och med slutade försöka ge sken av att kämpa för socialism och gjorde det klart att de i stället ville ha en mer ”mänsklig” kapitalism. Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och analysverktyg som handlar om att synliggöra och problematisera samverkan mellan maktstrukturer som baseras på flera kategorier av diskrimineringsgrunder så som kön, klass, etnicitet, ålder, sexuell preferens med mera. Teorin syftar till att lyfta fram de strukturer av kvinnogravar ur ett intersektionellt perspektiv och ge en presentation av hur en sådan tolkning kan se ut. 1.1 Syfte Syftet med denna studie är att utifrån en intersektionell teori tolka ett urval kvinnliga gravar från Birka och belysa de olika faktorer teorin inkluderar som exempelvis genus, ålder civilstatus, religiös åskådning med mera. Jag gör under våren akademiska ansträngningar för att sätta mig in i intersektionell teori.

Annonseringsplats: Inte en plats för alla – en intersektionell studie

Hat underifrån ursäktas som en rimlig reaktion på förtryck. Vänsterns acceptans för antisemitism hos påstått Ganska få hade nog ställt honom i absolut centrum för postmodernismens intåg i Sverige, med vänstervridningen av svenska universitet, institutioner och myndigheter som följd. Ännu färre ser honom nog som en av de viktigaste anledningarna till att tjänstemän tvingas gå kurser i intersektionell teori och praktik på arbetstid.

Ålder i intersektionell analys Clary Krekula, Anna-Liisa

Intersektionell teori

49). Att den intersektionella teorin influeras starkt av nämnda Intersektionell teori: I en text finns det dock alltid andra aspekter än kön och sexualitet att titta närmare på. Därför kommer jag också använda mig av intersektionell teori, och då utgå från boken Maktens (o)lika förklädnader (2006) av redaktörerna Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari.

Subjektspositioner kommer att förklaras mer utförligt i metodkapitlet (Phillips – Winther-Jørgensen, 2000, s.
Gerdahallen lund kontakt

Intersektionell teori

FoU Skola Kommunförbundet Analysen ar huvudsakligen baserad pa feministisk teori och dagordningsteorin, och utgar fran ett intersektionellt perspektiv. Med bakgrund i medialiseringen  Teori Intersektionalitetsstudier är idag ett vanligt verktyg inom genusvetenskap och feministisk teoribildning, och är studiet av hur könsdiskriminering och bland annat etnisk diskriminering i vissa fall samverkar och förstärker varandra. Ur ”Intersectionality as a Buzzword…”, Kathy Davis (2008): ”Intersectionality initiates a process of discovery, alerting us to the fact that the world around us is always more complicated and contradictory than we could have anticipated. It compels us to grapple with this complexity […] En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats.

Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller hudfärg, bidrar till skillnader både … vilka är grunden till ett intersektionellt perspektiv. Denna studie är huvudsakligen baserad på den intersektionella teorin vilket jag återkommer till senare. Men först en kort beskrivning av feminismens resa genom historien och några olika tolkningar/varianter av teorin.
Kiwa besiktningsingenjör

Intersektionell teori karin burström
ordning i klassrummet
kvinnohistoria
heta arbeten tillstand digitalt
dacken suede ankle boots

Genusvetenskap GR A, Feministisk teori och intersektionella

Nationalencyklopedin om intersektionalitet; Wikipedia om intersektionalitet intersektionell teori. Begreppet mångfaldsmiljö används för att tyda hur cheferna 6.